м. Бахмут, заклад дошкільної освіти № 10 "Кристалик"

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК

       Актуальність проблеми якості дошкільної освіти зростає з кожним днем. Сучасні вимоги, які висуває суспільство до освіти, набувають небаченої мінливості та динамізму. Для працівників дошкільних закладів пріоритетним є завдання побудувати свою роботу так, щоб вона не тільки відповідала запитам суспільства, а й забезпечувала збереження самоцінності, неповторності дошкільного періоду дитинства (згідно основних напрямків Базового компонента дошкільної освіти в Україні).

 

      В умовах соціальних реформ високий рівень загальної та фахової педагогічної освіти в цілому не вирішує просвітніх проблем, адже перед системою освіти одним із найважливіших завдань постає підвищення ефективності та якості методичної роботи.

 

     Однією з умов управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу, що здійснюється в результаті роботи з таких напрямів:
оновлення змісту дошкільної освіти;
активізація творчого потенціалу педагогічних працівників;
організація дієвого освітнього простору і середовища.

 

       Діяльність дошкільного закладу в інноваційному режимі обумовлює систематичне вдосконалення змісту і методів освіти дошкільників; підвищення кваліфікації працівників, організацію психолого-педагогічної освіти батьків.

       Поняття “якість дошкільної освіти” з позиції кожного суб’єкта освітнього процесу трактується по-різному. Для педагогів – це позитивна оцінка їхньої діяльності керівниками, батьками; успішне виконання освітньої програми всіма дітьми; оптимальний добір методів і прийомів роботи з дітьми; підтримка інтересу дітей до процесу будь-якої діяльності, успішний їхній розвиток; збереження і зміцнення здоров’я кожної дитини; раціональне використання часу дітей і вихователя, забезпеченість педагогічного процесу всіма необхідними методичними рекомендаціями і системою планування.

 

      Методична робота в дошкільному навчальному закладі  ясел – садку № 10 «Кристалик» – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

 

     Правило кожного педагога — з перших хвилин перебування дитини в дошкільному закладі оточити її увагою, теплом, цінувати її уподобання, прагнення.

 

     В основі освітнього процесу– особистісно-орієнтована модель. Впровадження в практику Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" створює простір для розвитку індивідуальних здібностей, інтересів дитини. Увага і повага до дитини, турбота про її розвиток, здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого закладу.

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
 • організація роботи щодо впровадження Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина", програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", Державного стандарту дошкільної освіти в Україні - Базового компоненту дошкільної освіти   і парціальних за вибором програм;
 • розробка рекомендацій по створенню предметно - ігрового середовища за всіма видами дитячої діяльності;
 •  узагальнення перспективного досвіду педагогів;
 •  надання методичної допомоги працівникам дошкільного закладу

 

      Відомо, що методична робота в сучасному дошкільному закладі – це цілісна система взаємопов’язаних заходів, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога, педагогічного колективу з метою підвищення ефективності освітнього процесу.

 

     В  дошкільному навчальному закладі ясла –садку № 10 «Кристалик» сформувалась власна стратегія і тактика методичної роботи з педагогами, головним напрямком якої є – допомагати педагогам постійно оволодівати новими, ефективними формами і методами роботи з дошкільниками, забезпечувати умови для розвитку творчості педагогів, підвищувати їхню професійну майстерність та компетентність.

 

    Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти; інноваційних технологій, нових форм діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти; використання інформаційно-комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

 

    Проте у кожного вихователя свій професійний портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний, власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо.

 

      Тож при плануванні методичної роботи обов’язково враховується аналіз і самоаналіз роботи вихователів з розвитку дітей дошкільного віку, результати діагностичного анкетування та професійні запити кожного вихователя; характер труднощів, з якими педагоги можуть зіткнутися при виконанні тих чи інших заходів.

 

 

Пріоритети розвитку методичної роботи дошкільного навчального закладу ясел –садку№ 10  «кристалик» є:
варіативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця;
диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;
активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації;
формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;
підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;
формування готовності до професійного самовдосконалення.

 

 

Мета методичної роботи:

      Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

 

Напрямки методичної роботи:

- підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;

- удосконалення педагогічної майстерності;

- сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;

- розвиток спеціальних умінь і навичок.

 

Головними завданнями діяльності методичної роботи ДНЗ є:

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою;

- підтримка ділового тонусу педагогів;

- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання;

- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

 

      В нашому дошкільному закладі розроблена модель   методичної роботи,   що забезпечує використання різних форм такої роботи та ефективно впливає на підвищення професійної компетентності педагогів .

 

            З урахуванням вимог сьогодення, шляхами підвищення ефективності роботи педагогічного колективу є:
 • забезпечення методичного супроводу педагогічного процесу;
 • впровадження інноваційних технологій і ППД;
 • створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і    кваліфікованої педагогічної праці;
 • прагнення колективу до створення позитивного іміджу закладу;
 • ефективне використання інформаційних, фінансових і людських ресурсів;
 • ефективне використання методів педагогічного стимулювання;
 • розроблення планів діяльності закладу;
 • забезпечення ефективної взаємодії з родинами та громадськістю.

 

      Перевага надається тим формам методичної роботи, яка стимулює професійну творчість педагогів, а саме:

· Професійні конкурси

· Огляди - конкурси

· Педагогічні виставки

· Виставки-презентації

· Креативні виставки

· Панорами методичних заходів

· Проектна діяльність

· Презентації ідей

· Творчі звіти педагогів

·  Майстер-класи

· Тематичні акції

·  Випуск педагогічних порадників для батьків

· Створення мультимедійних презентацій

 

       Враховуючи, що ключовим моментом в модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, є рівень професійної компетентності педагога, то методична робота в дошкільному закладі спрямована на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів.

 

       В більшості випадків методична робота здійснюється зі формованими особистостями, які з будь-якими нововведеннями повинні переосмислити свою професійну діяльність та визначитись з напрямками її зміни. Така робота над собою, не залежно від віку і стажу роботи, в першу чергу, потребує виходу за рамки професійної діяльності і повинна бути спрямована на розвиток та на вдосконалення професії. Успіх, за даних обставин, залежить від того, яким чином стимулювати та розкривати потенціал вихователів та всього педагогічного колективу, як створити ситуацію успіху особистості, викликати та підкріпити позитивні емоції з метою активізації діяльності педагогів та мобілізації зусиль задля підвищення професійного рівня.

 

Тому в «Кристалику» до методів педагогічного стимулювання відноситься:

·   Методи заохочення ( морального та матеріального)

·   Метод моделювання перспектив

·   Метод здорової конкуренції – саме до нього належать різноманітні професійні конкурси, виставки, огляди, залучення педагогів до участі у проведенні засідань педагогічної ради. 

 

        Але які форми методичної роботи не використовувалися б у закладі, головними дієвими особами в колективі є діти, наші вихованці. Адже саме для них, наших улюблених малюків, педагогічний колектив підвищує власний професіоналізм, створює відповідні умови для їх всебічного розвитку.