м. Бахмут, заклад дошкільної освіти № 10 "Кристалик"

 

Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога закладу дошкільної освіти

  

Сучасна організація освітнього процесу у   закладі дошкільної освіти потребує творчого педагога, який володіє сучасни­ми педагогічними технологіями, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами конструювання освітнього процесу, умінням аналізувати свою професійну діяльність і прогнозувати її результат. Для набуття такого професійного рівня дуже важливою є здатність до рефлексії.

Існує багато методів удосконалення навичок рефлексії (само­оцінки) у педагога. Проаналізувавши їх, ми обрали один з найефек­тивніших — формування педагогом власного портфоліо.

Портфоліо педагога — це добірка методичних матеріалів, до­кументів та інших свідчень досягнень і прогресу у професійній ді­яльності. Формування власного портфоліо спонукало педагогів до активної діяльності, спрямованої на підвищення якості освітнього процесу. Адже головне призначення портфоліо — продемонструва­ти найбільш значимі результати практичної діяльності (скажімо, ре­алізовані проекти, проведені досліджен­ня, участь у конкурсах тощо) для оцінки своєї професійної компетентності. Порт­фоліо потребує від педагога вміння про­аналізувати, узагальнити і систематизу­вати результати своєї роботи, об'єктивно оцінити свої можливості та спланувати дії з підвищення фахової майстерності.

Створення портфоліо педагогів не лише сприяє розвитку навичок реф­лексії у педагогів, а й дає нам змогу перейти від адміністративної системи обліку результативності їх освітньої ді­яльності до більш об'єктивної систе­ми оцінювання. Крім того, презентація портфоліо кожним педагогом є моти­ваційною основою його особистісного вдосконалення і фахового зростання.

За допомогою портфоліо дуже зручно підбивати підсумки оці­нювання освітньої діяльності під час атестації педагогів. Добірка матеріалів, сформована у міжатестаційний період, об'єктивно відо­бражає динаміку освітньої діяльності педагога.

Портфоліо набуває все більшої популярності серед педагогіві стає необхідним для тих, хто підвищує свій професійний рівень.

Робота з портфоліо педагогів стала ще одним важливим напря­мом діяльності методичної служби закладу дошкільної освіти

Додаток 1

Положення про портфоліо педагогічного працівника дошкільного навчального закладу

1. Загальні положення

1.1 Положення про портфоліо педагогічного працівника (далі — портфоліо) розроблено з ме­тою підвищення якості освіти вихованців і рівня фахової компетентності та професіоналізму пе­дагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

1.2 Портфоліо — це індивідуальна папка, у якій фіксують, накопичують і оцінюють дані щодо:

- особистих професійних досягнень педа­гога в освітній діяльності;

- результатів розвитку, виховання і навчан­ня дітей;

- внеску в розвиток освітнього процесу до­шкільного закладу, району, міста за певний пері­од часу.

1.3 Основні завдання портфоліо:

- виявлення рівня професіоналізму педагога;

- об'єктивна оцінка діяльності педагога учасниками освітнього процесу, зокрема адміні­страцією дошкільного закладу, педагогічним ко­лективом, вихованцями та їх батьками (законни­ми представниками);

- узагальнення і систематизація перспек­тивного педагогічного досвіду;

- рефлексія педагогом власної освітньої ді­яльності;

- налаштування педагога на підвищення свого фахового рівня та досягнення ліпших ре­зультатів;

- визначення напрямів і шляхів професій­ного росту й розвитку педагога;

- суспільне визнання досягнень педагога.

2. Розділи портфоліо

2.1 Кожен розділ портфоліо має містити складену педагогом аналітичну записку, у якій викладено досвід його роботи у цьому напрямі.

2.2 У розділі «Офіційні документи» розмі­щують інформацію про усі наявні у педагога до­кументи, що підтверджують його індивідуальні досягнення, зокрема:

- урядові нагороди;

- грамоти;

- подяки;

- дипломи лауреата й учасника конкурсів;

- сертифікати.

2.3 У розділі «Відомості про підвищення ква­ліфікації та професійну підготовку» розміщують інформацію:

- про проходження педагогом курсів підви­щення кваліфікації за останні 5 років

- тема курсів;

- повне найменування організації, що проводила курси;

- місце проведення;

- номер і дата видачі посвідчення, сер­тифіката;

- про професійну перепідготовку або одер­жання педагогом додаткової освіти;

- про наявність у педагога почесних звань і ступенів, зокрема копії документів, що підтвер­джують їх.

2.4 У розділі «Робота педагога з узагальнен­ня і поширення власного педагогічного досвіду» розміщують інформацію:

- про наявність власних методичних розро­бок, публікацій із проблем розвитку, виховання

- та навчання дітей (тема, назва і номер періодич­ного видання);

- про участь у майстер-класах, круглих сто­лах, конференціях, стажуваннях (із зазначенням теми та стислим звітом);

- про розроблення і реалізацію авторських програм або проектів;

- про участь в інноваційній діяльності (із зазначенням форми участі, змісту й результатив­ності роботи).

2.5 У розділі «Участь у професійних конкур­сах» розміщують інформацію про участь педагога у районних, міських і всеукраїнських професій­них конкурсах із зазначенням:

- назви конкурсу;

- строків проведення;

- результату участі.

2.6 У розділі «Використання сучасних педаго­гічних технологій в освітньому процесі» наводять:

- назву технології, яку використовують;

- обґрунтування застосування;

- наявний або прогнозований результат.

2.7 У розділі «Демонстрація позитивної ди­наміки досягнень дітей» вказують результати освітнього процесу за певний період:

- порівняльний аналіз результатів діагнос­тики рівня сформованості компетентності дітей у різних сферах життєдіяльності;

- аналіз результативності роботи з батьками.

2.8 У розділі «Відгуки про педагогічну діяль­ність педагога та її результати» розміщують:

- характеристики адміністрації;

- відгуки колег та батьків (законних пред­ставників) вихованців про роботу педагога;

- методичні бюлетені за підсумками прове­дених педагогом відкритих заходів;

- рецензії на статті педагога;

- самоаналіз власної педагогічної діяльності.

3. Оформлення портфоліо

3.1 Портфоліо оформлюють у папці-накопичувачі з файлами.

3.2 Усі матеріали, включені у портфоліо, да­тують.

3.3 Зміст портфоліо має містити повний пе­релік матеріалів, згрупованих за розділами.

3.4 Основні вимоги до формування й оформ­лення портфоліо:

- структуризація матеріалів портфоліо;

- логічність викладу;

- лаконічність усіх письмових пояснень;

- акуратність та естетичність оформлення;

- цілісність, завершеність матеріалів;

- наявність даних систематичного і регу­лярного самомоніторингу;

- наочність представленої інформації.

3.5 Титульний аркуш портфоліо має містити такі відомості:

- повна назва  за­кладу дошкільної освіти;

- заголовок — «Портфоліо (ПІБ педагога у родовому відмінку, посада)»;

- дата народження педагога;

- фотографія довільних розмірів;

- відомості про освіту (яку освітню устано­ву закінчив і коли, отримані спеціальність і квалі­фікація за дипломом);

- загальний трудовий і педагогічний стаж;

- стаж роботи на цій посаді, у цьому  закладі;

- кваліфікаційна категорія педагога із за­значенням терміну наступної атестації, періоду, за який представлені документи і матеріали;

- група, у якій працює педагог;

- місто;

- рік.

3.6 Кожен аркуш матеріалів портфоліо має бути з полями:

- ліве — не менше 20 мм;

- праве — 10 мм;

- верхнє — 20 мм;

- нижнє — 20 мм.

3.7 Шрифт тексту — TimesNewRoman, роз­мір шрифту — 14.

3.8 Міжрядковий інтервал — одинарний.

3.9 Номера сторінок проставляють у право­му нижньому куті.

4. Презентація портфоліо

4.1 Мета презентації — показати результати роботи педагога за певний період часу.

4.2 Презентація портфоліо може проходити у різній формі, зокрема:

- виставка матеріалів портфоліо;

- слайд-шоу;

- доповідь.

4.3 Презентацію або публічний захист порт­фоліо проводять:

- під час творчого звіту педагога на засідан­ні педагогічної ради;

- під час семінару, круглого столу та інших форм методичної роботи;

- перед атестацією на присвоєння/підтвер­дження кваліфікаційної категорії.

5. Аналіз портфоліо

5.1 Аналіз портфоліо проводять наприкінці навчального року.

5.2 Підсумкове оцінювання портфоліо здій­снює експертна група, склад якої визначається наказом директора дошкільного закладу.

5.3 Під час підрахунку підсумкової оцінки портфоліо члени експертної групи користуються картою оцінювання портфоліо педагога.

5.4 За результатами оцінювання портфоліо складають річний рейтинг педагогів.

5.6 Педагогів, які набрали найбільшу кіль­кість балів за результатами оцінювання портфо­ліо, нагороджують преміями, грамотами.