м. Бахмут, заклад дошкільної освіти № 10 "Кристалик"

 

Правила прийому дітей до закладу дошкільної освіти

Батьки не завжди знають, які документи потрібно подавати для прийому дитини в заклад дошкільної освіти, чи потрібні щеплення, які правила існують щодо прийому та відрахування малюків в дитячих садках. Враховуючи актуальність та важливість порушених питань, інформуємо.

 

       Статтею 53 Конституції України визначено, що кожний громадянин має право на освіту, а відповідно до статті 6 Закону України «Про дошкільну освіту» одним із принципів реалізації дошкільної освіти є доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти. Законодавчо також закріплено право батьків вибирати дошкільний навчальний заклад.

       Окрім того, у статті 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.        Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження. Впаховуючи зазначене, прийом дітей до дошкільних установ здійснюється відповідно до законодавства незалежно від реєстрації дитини та її батьків.

       З 01.09.2022 року набір і зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється через електронну чергу в системі електронної реєстрації на порталі «Україна. ІСУО» (Інформаційна система управління освітою) https://reg.isuo.org  на безоплатній основі, відповідно до Порядку електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти, підпорядкованих Управлінню освіти Бахмутської міської ради. Внесення відомостей про дітей здійснюється заявником (батьками та особами, які їх замінюють) самостійно впродовж календарного року. У разі відсутності доступу до мережі Інтернет за зверненням заявника, який не має можливості самостійно зареєструвати дитину на електронному ресурсі, дані про дитину вносяться реєстратором у закладі, який заповнює заявку за встановленою формою в присутності заявника. Наявність у електронній базі даних інформації про дітей, які потребують здобуття дошкільної освіти в закладі, є обов’язковою умовою зарахування дитини до закладу.

       У відповідності до пунктів 8, 9 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021р. №86), прийом дітей в заклад дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі таких документів: 

 • заява від батьків (законного представника) про прийом дитини у  заклад.

 • Копія свідоцтва про народження дитини.

 • Згода на обробку персональних даних.

 • Медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфікційних хвороб", разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад   дошкільної освіти.  

 • Пакет затверджених документів для оформлення пільги на оплату за харчування дитини в дошкільній установі.

 

    Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додається:

 •   копія медичного висновку про дитину з інвалідністю, віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

     Першочергово до закладу зараховуються діти, які:

 - проживають на території обслуговування ЗДО;

 - є рідними братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в даному ЗДО;

 - є дітьми працівників закладу дошкільної освіти;

 - належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовленні порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

 - належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавленних батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну родину, а також усиновлених дітей;

 - перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

 - діти з числа внутрішньо переміщенних осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

 - мають право на першочергове зарахування до ЗДО відповідно до закону.

        Під час прийому дитини до дошкільної установи керівник  ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом  закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

Групи у закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільній установі у літній період та у таких випадках:

 - у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

 - у разі карантину в ЗДО;

 - на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини. 

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у  закладі відповідного типу;

 • у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних 7 років (для дітей з особливими освітніми потребами повних 8 років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

 • у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

 • у разі невідвідування дитини ЗДО протягом двох місяців підряд у продовж навчального року без поважних причин.

        Керівник закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Медичну документацію, яку необхідно подавати для відвідування закладу, оформляють у дільничного лікаря-педіатра або сімейного лікаря.

         Медична документація видається на підставі даних медичного огляду дитини. Якщо медичні протипоказання для перебування дитини у ЗДО відсутні, а профілактичні щеплення виконані відповідно до календаря щеплень, дитина отримує дозвіл на відвідування дошкільної установи. Довідка про епідеміологічне оточення видається не раніше ніж за три дні перед безпосереднім відвідуванням дитиною дошкільного закладу у тому разі, якщо вона не перебувала у контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями й у неї відсутні симптоми педикульозу та корости.

         Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності.